profil

Twój profil

Jak Cię widzą inni.

nmzk

Dodaj Nie mam z kim...

Znajdź osoby do wspólnej realizacji waszych zainteresowań.

miejsce

Dodaj Miejsce

Dodaj fajne miejsce, którym chcesz się podzielić z innymi.

Miejsce: Park Narodowy - Bory tucholskie

Park Narodowy - Bory tucholskie

  • Dodaj do Wykop.pl
  • Dodaj do Blipa
  • Dodaj do Śledzika
  • Dodaj do Facebook
  • Dodaj do Google Buzz
  • Dodaj do zakładek Googe
Opis:

Aktualności Konkursy O Parku Ogólne wiadomości Historia Cele i zadania Położenie Organizacja Obwody ochronne Rada naukowa Lokalizacja Mapa Parku Ochrona przyrody Formy ochrony Strefy ochrony Ochrona czynna Plan ochrony Ochrona ppoż. Ekosystemy wodne Struga Siedmiu Jezior Jeziora lobeliowe Jeziora dystroficzne Flora Parku Grzyby i Porosty Wstęp Jak zbierać grzyby? Znaczenie grzybów Porosty Fauna Parku Bezkręgowce Ryby Płazy Gady Ptaki Ssaki Turystyka Regulamin Parku Bilety wstępu Wędkarstwo Szlaki rowerowe Szlaki piesze Punkt widokowy Baza turystyczna Edukacja Wstęp Informacje użytkowe ścieżki dydaktyczne kalendarium imprez 2009 Botaniczna ścieżka dydaktyczna Badania naukowe Informacje ogólne Bibliografia Biblioteka Monitoring przyrodniczy Wstęp Monitoring ptaków i nietoperzy Monitoring hydrologiczny Kącik dla dzieci Obalamy mity Kącik kaszubski Rośliny w wierzeniach i zwyczajach Dziedzictwo Kulturowe Parku Wstęp Osadnictwo Wydawnictwa Parku Fotogaleria Kontakt Literatura i Autorzy Gadżety Tapety na pulpit Księga gości Linki Parki Narodowe Zaborski Park Krajobrazowy Bory Tucholskie Samorządy Radio RCH+ Cojnice Polecamy: O Parku Ogólne wiadomoœci Parki narodowe zgodnie z obowišzujšcš Ustawš o ochronie przyrody, zajmujš szczególne miejsce w całym systemie obszarów chronionych. Występujš tu wartoœci przyrodnicze o najwyższej randze, gdzie ochronie podlega całoœć przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu, a wszelkie działania sš podporzšdkowane ochronie. Wszystkie parki narodowe oprócz funkcji ochronnej spełniajš także funkcje: naukowš, edukacyjnš i turystycznš (w zakresie udostępniania parków do zwiedzania). Dnia 1 lipca 1996 r. na mocy rozporzšdzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1996 r. powołano Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Powierzchnia, jakš obecnie zajmuje wynosi 4613,05 ha, a jego otulina 12980,52 ha. Park znajduje się w granicach województwa pomorskiego, powiatu Chojnickiego, gminy Chojnice i Brusy. RzeŸba terenu została ukształtowana w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Dlatego dominujš tu równiny sandrowe. Urozmaicone poprzez liczne wzniesienia, rynny i wytopiska. Park jest największym skupiskiem wydm œródlšdowych w Borach Tucholskich. Spotykamy je na starych pasach przeciwpożarowych. Największa i najładniejsza znajduje się w zachodniej częœci parku. Bardzo charakterystycznym elementem krajobrazu sandrowego sš również rynny polodowcowe o przebiegu południkowym. Jednš z większych rynien, nie tylko w rejonie Borów Tucholskich, ale i na całym niżu - jest Rynna Jeziora Charzykowskiego (wzdłuż zachodniej granicy PNBT), o długoœci prawie 18 km i szerokoœci miejscami dochodzšcej do 2,5 km. Dodatkowš atrakcjš krajobrazu sš wytopiska, powstałe w skutek wytopienia się brył martwego lodu, o kształcie lejków, kotłów i innych obniżeń często o nieregularnych kształtach. Wody powierzchniowe PNBT zajmujš obszar 530,06 ha (czyli 11,05 % ogólnej powierzchni parku). Znajduje się tu 21 jezior. Sš one różnej wielkoœci od kilku do przeszło 200 ha (powierzchnia Jeziora Ostrowitego - największego w parku - wynosi 280,7 ha) i różnej głębokoœci ( najgłębsze jest również Jezioro Ostrowite bo aż 43 m). Osiem z nich łšczy się ze sobš tworzšc kompleks o powierzchni 435,28 ha zwany Strugš Siedmiu Jezior. Jeziora w Parku reprezentujš wszystkie formy troficzne, charakterystyczne dla zbiorników wodnych niżu polskiego. Cztery jeziora - Wielkie i Małe Gacno, Nierybno i Głuche reprezentujš jeziora lobeliowe. Nie bez znaczenia dla ekosystemów w parku jest oddziaływanie dwóch dużych jezior (w granicach otuliny parku) - Charzykowskiego i Karsińskiego, których łšczna powierzchnia wynosi 2024,8 ha. Siedziba PNBT fot.B.Grabowska Klimat tego obszaru kształtujš dwie główne masy powietrza, a mianowicie polarno- kontynentalne i polarno - morskie. A ze względu na duży udział zbiorników wodnych i lasów, tworzy się tu swoisty mikroklimat, stwarzajšcy dogodne warunki dla rozwoju roœlin. Park Narodowy „Bory Tucholskie” to przede wszystkim obszar leœny (79,5 % powierzchni parku stanowiš lasy) umiejscowiony we wnętrzu ogromnego kompleksu Borów Tucholskich. Dominujšcy tutaj typ gleb to gleby bielicowe. Skałę macierzystš stanowi piasek sandrowy i lodowcowy, rzadko glina zwałowa, natomiast w pobliżu rzek osady akumulacyjne. Z tego też powodu dominujš tu siedliska borowe. Z bardzo charakterystycznym borem suchym i siedliskami bagiennymi. Na obszarze parku zachowała się specyficzna flora naczyniowa złożona z wielu gatunków roœlin, które w bardziej zagospodarowanych i uprzemysłowio­nych obszarach już wyginęły. Największš grupę gatunków rzadkich dostosowanych do skrajnych warunków siedliskowych panujšcych w PNBT, tworzš roœliny siedlisk ubogich - oligotroficznych, a więc te, którym najbardziej zagraża eutrofizacja nasilona przez działalnoœć człowieka. Zatem sš to zarówno gatunki borowe i wrzosowiskowe, roœliny torfowisk i czystych jezior położonych na jałowym mineralnym podłożu, z dala od zakładów przemysłowych. We florze parku stwierdzono występowanie wielu ga­tunków reliktowych z okresu glacjału i pierwszych okresów polodowcowych. Sš to np. trzcinnik prosty, turzyca strunowa, skalnica torfowiskowa, gwiazdnica grubolistna, fiołek torfowy, żurawina drobnolistkowa, zimoziół północny, gršżel drobny. Z reliktów postglacjalnych na uwagę zasługujš: wyblin jednolistny, nasięŸrzał pospolity i grzybienie północne. Ich obecnoœć w parku sygnalizuje wysoki stopień naturalnoœci szaty roœlinnej. Na pewno podnosi to przyrodniczš rangę tego obszaru. Florę parku wzbogacajš również gatunki borealno - atlantyckie. Na szczególnš uwagę zasługuje grupa roœlin spotykanych w czystych jeziorach lobeliowych, a należš tu: lobelia jeziorna, poryblin jeziorny, wywłócznik skrętolistny, elisma wodna. W parku znalazło zabezpieczenie wiele gatunków objętych ochronš, jak chociażby widłaki i rosiczki. Fauna w Parku Narodowym „Bory Tucholskie” jest również bardzo licznie reprezentowana. Do najcenniejszych przedstawicieli kręgowców należš: puchacz, bielik, rzęsorek mniejszy, wydra, bóbr, gšgoł, tracz nurogęœ, zimorodek. Licznie reprezentowane sš również płazy tj. żaba trawna, moczarowa i ropuchy zielona, szara, a także rzekotka drzewna. Spotykamy także traszki: grzebieniastš i zwyczajnš. Od kilku lat obserwować można coraz liczniejsze występowanie nietoperzy, wœród nich nocka Nattera, karlika mniejszego i większego, mroczka póŸnego. W czystych jeziorach występujš licznie ryby. Nie można zapomnieć o niezliczonej rzeszy œwiata bezkręgowców, bez których nie można byłoby mówić o funkcjonowaniu całej przyrody. Park Narodowy „Bory Tucholskie” pomimo pozornej dostępnoœci, wcale nie należy do obszarów dobrze poznanych. Dlatego też pracownicy parku i naukowcy starajš się poznawać zasoby przyrodnicze i prawa, które nimi rzšdzš. Dlatego też prowadzš liczne obserwacje stałe w formie monitoringu przyrodniczego i technicznego, jak również badania naukowe. Drukuj treœć Prowadzenie: PNBT, wykonanie


Galeria

Adres:

Swornegacie
Pomorskie
Polska

GPS:

53.840779,17.549629

GPS:

53º50‘26.8“N, 17º32‘58.66“E

Komentarze:

Jeszcze nikt nie dodał komentarza.