Strona na sprzedaż. Zobacz więcej Allegro.
profil

Twój profil

Jak Cię widzą inni.

nmzk

Dodaj Nie mam z kim...

Znajdź osoby do wspólnej realizacji waszych zainteresowań.

miejsce

Dodaj Miejsce

Dodaj fajne miejsce, którym chcesz się podzielić z innymi.

Gdzie to jest?

Rejestracja

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

Rejestracja użytkownika
*
*
*
*
*
*
trwa ładowanie mapy...
znajdź na mapie


Regulamin serwisu internetowego niemamzkim.pl

 1. § 1 Definicje

  1. Poprzez „Regulamin serwisu internetowego www.niemamzkim.pl" zwanego również „regulaminem” rozumie się niniejszy dokument.
  2. Poprzez „Serwis” rozumie się usługę internetową udostępnioną pod internetowym adresem www.niemamzkim.pl
  3. Administratorem jest osoba będąca przedstawicielem właściciela serwisu.
  4. Użytkownik Serwisu – osoba, która nie zarejestrowała się w serwisie
  5. Zalogowany Użytkownik Serwisu - osoba, która zarejestrowała się w Serwis
  6. Poprzez Profil Użytkownika rozumie się dane wprowadzone za pomocą strony „o sobie”
  7. Jako Stronę Internetową rozumie się zawartość prezentowaną pod adresem www.niemamzkim.pl
  8. Poprzez treść upublicznioną rozumie się treść wprowadzoną przez Zalogowanego Użytkownika Serwisu udostępnianą za pomocą Serwisu innym użytkownikom sieci. Jako treść upublicznioną rozumie się w szczególności: Profil Użytkownika, opis miejsca, opis wydarzenia.
 2. § 2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa:
   • a) zasady oraz warunki świadczenia za pośrednictwem strony internetowej www.niemamzkim.pl usług drogą elektroniczną, na rzecz osób wymienionych w §1 punkt 4 i 5.
   • b) warunki jakie musi spełnić Zalogowany Użytkownik Serwisu
   • c) zasady związane z ochroną danych osobowych oraz praw autorskich
   • d) umożliwieniu zamieszczenia zdjęć, oraz innych materiałów
  2. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem Serwisu i akceptacją wszystkich zawartych w nim treści.
 3. § 3 Rejestracja w serwisie

  1. Z Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie lub nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych są upoważnione do korzystania z Serwisu wyłącznie za zgodą oraz pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych.
  2. Rejestracja w Serwisie polega na uzyskaniu połączenia ze stroną www.niemamzkim.pl, wybraniu pola rejestracja oraz wypełnieniu formularza rejestracyjnego, a następnie potwierdzenia rejestracji poprzez odwiedzenie adresu internetowego otrzymanego w emailu rejestracyjnym.
  3. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych, podanych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności do przesyłania:
   • a) informacji o zmianach w regulaminie
   • b) informacji o nowościach na stronach www.niemamzkim.pl
  4. Zalogowany Użytkownik Serwisu może w dowolnym momencie zażądać usunięcia swojego konta i danych z części prezentacyjnej Serwisu. W tym celu powinien przesłać wniosek do Administratora za pomocą wewnętrznego systemu poczty lub pocztą elektroniczną na adres pomoc@niemamzkim.pl.
  5. Użytkownik Serwisu oraz Zalogowany Użytkownik Serwisu akceptują wykorzystywanie podczas łączenia ze stronami Serwisu rozwiązania Cookies we wszelkich przypadkach służących profilowaniu treści lub zapamiętywania indywidualnych ich ustawień. Informacje dostępne dzięki Cookies zamieszczane na stanowisku komputerowym powyższych osób pozwalają na anonimową statystyczną analizę aktywności na Serwisie i przyczyniają się do jego rozwoju i optymalizacji.
  6. Osoby, o których mowa w pkt.5 § 1 regulaminu, są zobowiązane do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, regulaminem oraz zasadami współżycia społecznego.
 4. § 4 Dane osobowe

  1. Administratorem danych osobowych będzie Niemamzkim Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych przedmiotowo z funkcjonowaniem Serwisu.
  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do aktywnego korzystania z Serwisu. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
  4. Dane osobowe, podane w formularzu rejestracyjnym (za wyjątkiem loginu) nie będą udostępniane innym osobom korzystającym z Serwisu.
  5. Dane wprowadzone przez Zalogowanego Użytkownika Serwisu do Profilu Użytkownika, są danymi upublicznionymi. Zalogowany Użytkownik Serwisu ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnionych informacji.
 5. § 5 Ochrona praw autorskich

  1. Zalogowany Użytkownik Serwisu oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie do wszystkich przesyłanych i umieszczonych na Stronie Internetowej materiałów, a w szczególności do zdjęć i prac stworzonych przy wykorzystaniu zdjęć. Z tytułu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zalogowany Użytkownik Serwisu przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone przez siebie treści.
  2. Przez sam fakt umieszczenia na Stronie Internetowej jakichkolwiek materiałów nie nabywa się prawa do wynagrodzenia lub otrzymania innego świadczenia z tego tytułu.
  3. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich, Zalogowany Użytkownik Serwisu, po zawiadomieniu go przez Administratora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienia sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od właściciela serwisu, regresowo zwróci właścicielowi serwisu całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
  4. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakieś Zdjęcie zamieszczone na Stronie Internetowej mogły zostać zamieszczone bezprawnie, osoba mająca takie uzasadnione podejrzenie może zgłosić do Administratora Serwisu swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną na adres pomoc@niemamzkim.pl. Dla ważności przyjęcia takiego zgłoszenia oczekiwane jest, aby osoba będąca autorem spornej treści przedstawiła tytuł prawny do posiadanego utworu, który został bezprawnie skopiowany. Administrator każdorazowo po przeanalizowaniu zgłoszenia, jeśli uzna roszczenia za zasadne usunie trwale niedozwolony materiał z Serwisu w terminie nie przekraczającym 31 (trzydziestu jeden) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia.
  5. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że jakikolwiek materiał zamieszczony na Serwisie może naruszać prawo do prywatności danej osoby, osoba taka powinna zgłosić Administratorowi swoje zastrzeżenia pocztą elektroniczną na adres pomoc@niemamzkim.pl. W takim przypadku Administrator wezwie Zalogowanego Użytkownika Serwisu naruszającego dobra osobiste do dobrowolnego natychmiastowego zaprzestania ich naruszania. W przypadku, gdy wezwana osoba nie zaprzestanie naruszania takich praw, Administrator może podjąć decyzje o trwałym usunięciu spornego materiału z Serwisu w terminie nie przekraczającym 31 (trzydziestu jeden) dni od daty wpływu takiego zgłoszenia. Powyższa procedura nie ogranicza uprawnień osoby zgłaszającej swoje roszczenia do dochodzenia swych roszczeń na drodze sądowej.
  6. Zalogowany Użytkownik Serwisu zezwala innym Zalogowanym Użytkownikom Serwisu oraz Administratorowi na modyfikowanie (w tym usuwanie treści) wprowadzonych przez siebie danych upublicznionych, w szczególności opisów miejsc i wydarzeń.
  7. Za autora treści przedstawionej w opisie miejsca lub wydarzenia, uznaje się osobę będącą ostatnim edytorem wyżej wymienionej treści.
  8. NieMamZKim.pl zastrzega sobie prawo do modyfikowania umieszczonych na Stronie Internetowej obrazów poprzez dodanie do nich tzw. watermarka.
  9. NieMamZKim.pl zastrzega sobie prawo publikowania treści upublicznionych w innych serwisach internetowych, każdorazowo podając odnośnik do orginalnego dokumentu.
 6. § 6 Treści zabronione

  1. Zabronione jest w Serwisie publikowanie wszelkich zawartości takich jak: zdjęcia, grafiki, teksty oraz jakiekolwiek inne materiały zawierające treści sprzeczne z prawem lub łamiące normy społeczne i obyczajowe, w tym w szczególności zawartości:
   • a) zawierające treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe;
   • b) zawierające nagość, pornografię, erotykę oraz treści obsceniczne;
   • c) obrażające uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne;
   • d) przedstawiające przemoc albo materiały tematyce rasistowskiej;
   • e) naruszające prawo do prywatności;
   • f) naruszające prawa autorskie, prawa własności niematerialnej lub prawa na innych dobrach niematerialnych;
   • g) nakłaniające do przestępstwa.
  2. Zabronione jest w szczególności:
   • a) posiadanie kilku kont;
   • b) korzystanie z kont osób trzecich;
   • c) przywłaszczanie danych osobowych osób trzecich;
   • d) posługiwanie się cudzym loginem.
  3. Zabionione jest umyślne niszczenie treści serwisu.
 7. § 7 Modyfikacja i usuwanie treści

  1. Właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści zamieszczanych przez użytkowników, a w szczególności poprawę błędów, dodanie polskich znaków dialektycznych, dodanie słów kluczowych.
  2. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanego elementu ze stron serwisu w następujących przypadkach:
   • a) element jest duplikatem innego wcześniej utworzonego elementu (odnosi się to głownie do elementów typu miejsce);
   • b) element zawiera składniki chronione prawem autorkim, nie będące własnością osoby publikującej element;
   • c) element zawiera treści erotyczne lub obraża osoby trzecie;
   • d) element zawiera treści zakazane w polskim prawie;
   • e) całościowy opis elementu jest niestaranny i nie wnosi żadnej wartości. (np wpis o miejscu gdzie jako opis jest tylko "kto był ten wie");
 8. § 8 Ograniczenie odpowiedzialności i zastrzeżenia właściciela serwisu

  1. Zalogowany Użytkownik Serwisu publikuje na Stronie Internetowej wszelkie treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Publikowane treści nie wyrażają w jakimkolwiek stopniu poglądów ani też opinii właściciela serwisu.
  2. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez powyższe osoby na Stronie Internetowej. Właściciel nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
   • a) jakiekolwiek ewentualne szkody wynikające z opublikowanych treści lub też używania Serwisu;
   • b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu bądź też jego czasowej niedostępności;
   • c) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie hasła Zalogowanego Użytkownika Serwisu i Uczestnika Konkursu przez osoby trzecie;
   • d) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Serwisu;
   • e) naruszenia w jakikolwiek sposób przez powyższe osoby jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności przemysłowej, praw autorskich lub dóbr osobistych;
   • f) przerwanie ciągłości funkcjonowania Serwisu lub niezachowanie pełnej funkcjonalności Serwisu.
  3. Właściciel nie zapewnia ciągłości ani też jakości funkcjonowania Serwisu.
  4. Właściciel nie monitoruje, ani też nie kontroluje w sposób ciągły treści publikowanych w Serwisie. W przypadku ujawnienia treści niezgodnych z Regulaminem, Właściciel dołoży starań, aby były one usuwane ze Strony Internetowej w możliwie krótkim czasie.
  5. Właściciel zastrzega sobie prawo do:
   • a) zmiany funkcjonalności Serwisu w każdym czasie;
   • b) czasowego zawieszania działania Serwisu;
   • c) trwałego wyłączenia Serwisu
  6. Właściciel zastrzega sobie również prawo do żądania natychmiastowego zaprzestania działań, które nie są zakazane przez Regulamin, jednak mogą godzić w interesy jago lub osób trzecich. Odmowa zastosowania się do takiego żądania będzie w takim przypadku uznane również za naruszenie Regulaminu.
  7. Właściciel zastrzega sobie prawo do publikowania upublicznionych przez Zalogowanego Użytkownika Serwisu treści w innych serwisach internetowych w całości lub fragmentarycznie jednak nie zmieniając ich ogólnego sensu.
  8. Właściciel zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia w następujących przypadkach:
   • a) korzystania z konta niezgodnie z przeznaczeniem serwisu
   • b) zamieszcza treści wulgarne, nieobyczajne lub rażąco naruszające estetykę
   • c) obraża inne osoby korzystające z serwisu
   • d) wysyła masowo identyczną informację do bardzo wielu osób
 9. §9 Punkty premium

  1. Punkty premium przyznawane są za aktywność w serwisie oraz za promowanie idei niemamzkim.pl.
  2. Ilość punktów premium zwiększa szanse zwycięstwa w losowaniu okazjonalnych nagród.
  3. Administrator zastrzega sobie możliwość odebrania użytkownikowi części zgromadzonych punktów premium w następujących przypadkach:
   • a) punkty zostały naliczone na skutek błędu lub działania osób trzecich;
   • b) punkty zostały przydzielone za wprowadzenie treści o niskiej jakości - na przykład w przypadku masowego dodawania identycznych komentarzy;
 10. §10 Zmiany regulaminu

  1. Nie mam z kim sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Za termin wniesienia zmian należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej. Osoby, o których mowa w pkt.5 § 1 Regulaminu, bezwarunkowo akceptują taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie Serwisu.
  2. Regulamin obowiązuje do jego odwołania.
  3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu lub też zgłoszenia dotyczące nieprzestrzegania Regulaminu prosimy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres pomoc@niemamzkim.pl lub za pomocą wewnętrznego systemu pocztowego.
 11. §11 Procedura reklamacji

  1. Wszelkie reklamacje związane z działaniem Serwisu powinny być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od daty powzięcia przez osobę składającą reklamację wiadomości o zdarzeniu stanowiącym podstawę reklamacji, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia funkcjonowania Serwisu.
  2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie wiadomości elektronicznej przesłanej pocztą elektroniczną na adres reklamacje@niemamzkim.pl lub za pomocą wewnętrznego systemu pocztowego.
  3. Reklamacje zgłaszane z zachowaniem warunków określonych w ust.1 i 2 będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty ich złożenia rozumianej jako zarejestrowanie w systemie informatycznym Serwisu.
  4. Osoba składająca reklamację zostanie powiadomiona o sposobie jej rozpatrzenia w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie przesyłane w formie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej osoby składającej reklamację.
ładowanie obrazka z kodem....kod nieczytelny
*
zamknij

Znajdź na mapie.